Hata
 • JUser: :_load: Kullanıcı bu id ile yüklenemedi: 45

Okul ve Kurumlarımız

Yazı Boyutu:

Aileler çocuklarının gelişimlerini desteklemek, doğru iletişim kurabilmek, çocuklarının gelişimlerinde sorun yaşadıklarında izleyecekleri yol ve yöntemler konusunda destek almak ve doğru yönlendirilmek amacıyla gerekli profesyonel desteğe ihtiyaç duymaktadırlar.

Ailelerin bu kapsamda; çocukları okul çağında ise Rehberlik Servisi’ne başvurmalı, gereken desteği ve müşavirlik hizmetini almalıdır.

Zorunlu eğitim çağında olunmaması ya da okulda rehber öğretmenin bulunmaması durumunda bulundukları yere en yakın Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM)‘nden gerekli yardım ve müşavirlik hizmeti alınmaktadır.

Ayrıca gelişimsel rehberlik çalışmaları kapsamında okullarda ve RAM’larda aile eğitimleri yapılmaktadır.  Aileler ihtiyaç duydukları alanlarda; seminer, konferans ve eğitimlere katılabilmektedirler.

Özürlü Sağlık Kurulu raporu vermeye yetkili hastanelerden alınan %20 yetersizliği olduğu belirtilen rapor ile, Rehabilitasyon ve Araştırma Merkezi (RAM)’nde yer alan özel eğitim değerlendirme kurulunca destek eğitim alması uygun görülen bireyler, 7 engel grubu (görme yetersizliği, işitme yetersizliği, zihinsel yetersizliği, özel öğrenme güçlüğü, bedensel yetersizliği, yaygın gelişimsel bozukluk, dil konuşma güçlüğü ) için hazırlanan destek eğitim programlarını, özel eğitim rehabilitasyon merkezleri aracılığıyla alabilmektedirler.  

Detaylı bilgi için: http://ookgm.meb.gov.tr/

Rehabilitasyon ve Araştırma Merkezleri (RAM) nasıl çalışır?

Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine ilişkin gerekli her türlü çalışmalarla birlikte ildeki özel eğitim gerektiren bireylerin tanılanmaları ve bu bireylere yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin il ve ilçelerde yürütüldüğü kurumlardır. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre RAM’lar, kendilerine yapılan müracaatları 60 gün içinde sonuçlandırmakla yükümlüdürler.

RAM’lara kimler başvurabilir?

 • Rehberlik ve psikolojik danışma (Kişisel Rehberlik, Eğitsel Rehberlik, Mesleki Rehberlik, Psikolojik Danışma, Müşavirlik, Aile Rehberliği) hizmeti almak isteyenler,
 • Eğitsel değerlendirme ve tanılama, aile müşavirliği hizmeti almak isteyen bireyler RAM’a başvurabilirler. Aile en yakın RAM’ı internette orgm.meb.gov.tr adresinden ya da telefonla İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden öğrenebilir. Bu merkezler randevu sistemiyle çalışmaktadır. Telefonla ya da şahsen müracaat edilerek randevu alınabilmektedir. İlk kez başvuracak bireyler için, velisinin bizzat başvurarak hem randevu alması hem de müşavirlik hizmetinden yararlanması sağlanmaktadır.

Rehberlik Araştırma Merkezi yapılanması nasıldır?

Şema

Rehberlik Hizmetleri nelerdir?

Kişisel Rehberlik

Öğrencinin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek, aile ve okul ortamında yaşadığı duygusal sorunları ile baş etme becerilerini kazandırmak üzere verilen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri

Mesleki Rehberlik

Eğitim-Öğretim sürecinde her öğrencinin, kendine uygun mesleğe yönelmesi ,mesleki tercih yapabilmesi ve iş yaşamına hazırlanabilmesi için verilen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri

Psikolojik Danışma

Bireyin kişisel, sosyal, eğitimsel ve mesleki konularda kişilerin amaçlarını belirleme,karar verme ,varolan problemlerini çözme ve benzeri konularda ,kişilik haklarına saygılı, güven ve gizliliğe önem veren eğitimli danışmanlardan yardım aldığı bir gelişim sürecidir.

Müşavirlik

Doğrudan öğrencilere dönük olmayan öğrencilere sunulan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik çalışmalarının etkinliğini artırmaya dönük olan çalışmalar,

Okuldaki yönetici ve öğretmenlerin daha uygun ve ortak bir rehberlik anlayışına sahip olmasını, çalışmalarda bu anlayışın esas alınmasını ve okuldaki tüm olanakların bu anlayışa uygun biçimde kullanılmasıdır.

Aile Rehberliği

Aİle yaşantısını geliştirmenin ve aileye ilişkin sosyal sorunları azaltmanın bir aracı olarak, yapılandırılmış eğitim programları kullanılarak aile yükümlülükleri ve rolleriyle ilgili aileler ve aile üyelerine yardım

Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama Hizmetleri neyi kapsar?

Eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinde, eğitsel amaçla bireyin tüm gelişim alanındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ile eğitim ihtiyaçları belirlenerek en az sınırlandırılmış eğitim ortamına ve özel eğitim hizmetine karar verilir.

Eğitsel Değerlendirme ve tanılama sürecinde veli, okul ve uzmanlar işbirliği içinde çalışır ve bu işbirliğinde RAM’larda Eğitsel değerlendirme ve tanılama için gerekli belgeler şunlardır.

 1. Bireyin, velisinin ya da resmî okul ve kurum yönetiminin yazılı başvurusu,
 2. Okula/kuruma kayıtlı öğrenciler için bireysel gelişim raporu,
 3. Destek eğitim amaçlı müracaatlarda tıbbi tanılaması ile ilgili özürlü sağlık kurulu raporu.

Yönlendirme nasıl yapılır?

Yönlendirme, özel eğitime ihtiyacı olan bireyin eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucuna göre en az sınırlandırılmış eğitim ortamı ve özel eğitim hizmetine karar verilerek eğitim planı ve özel eğitim değerlendirme kurul raporu hazırlanmasını içeren bir süreçtir.

 Özel özel eğitim okul ve kurumlarında eğitim ve/veya destek eğitim hizmeti alacak bireyler, eğitim planı ve özel eğitim değerlendirme kurul raporu ile okul ve kurumlara doğrudan başvurabilir.

   Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca; destek eğitim alması uygun görülen bireyler için gerektiğinde bir yıllık sürenin altında da destek eğitime yönlendirme kararı alınabilir.

Yerleştirme nasıl yapılır?

 Özel eğitim hizmetleri kurulu, özel eğitim değerlendirme kurul raporu doğrultusunda özel eğitime ihtiyacı olan bireyi uygun resmî okul veya kuruma yerleştirir. Bu kurul, Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunun yönlendirme raporu ve velinin isteği doğrultusunda özel okullarda öğrenimlerini sürdüren öğrencinin, bulunduğu okulda kaynaştırma yoluyla eğitime devam etmesi için de karar alabilir.

Bireylerin uygun eğitim ortamına yerleştirilmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

 • Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin öncelikle yetersizliği olmayan akranlarının devam ettiği sınıf olmak üzere, özel eğitim sınıfı, gündüzlü özel eğitim okulu/kurumu, yatılı özel eğitim okulu/kurumu gibi en az sınırlandırılmış ortamdan en çok sınırlandırılmış ortamda eğitimlerini sürdürmelerini sağlayacak şekilde yerleştirilmelerine dikkat edilir.
 • Yerleştirme, bireylerin yetersizlik türü ve derecesi, tüm gelişim ve akademik disiplin alanlarındaki performansı, eğitim ihtiyaçları ile ilgi ve istekleri doğrultusunda yapılır.
 • Yerleştirmede, bireyin yerleştirileceği okulun veya kurumun personel durumu, öğrenci mevcudu ve eğitim ortamı göz önünde bulundurulur.
 • Yerleştirme kararında velinin yazılı görüşü dikkate alınır.
 • Birey, ikamet adresine göre mümkün olan en yakın okul veya kuruma yerleştirilir.
 • Eğitimin her aşamasında, bireyin gelişimi ve eğitim performansı doğrultusunda durumuna uygun yeni bir okula veya kuruma yerleştirmesi kararı alınır.

İzleme nasıl yapılır?

Özel eğitim hizmetlerinin planlanması ve eğitimde sürekliliğin sağlanması amacıyla erken çocukluk döneminden itibaren eğitimin her kademesinde özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişimlerinin izlenmesi esastır.

Bireylerin gelişimlerinin izlenmesi; önerilen özel eğitim hizmetlerinin uygunluğunun ve BEP'lerinde yer alan amaçların gerçekleşme düzeyi bakımından değerlendirilerek her yıl eğitim planlarının yenilenmesi yoluyla yürütülür.

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişimlerinin izlenmesine yönelik faaliyetler; özel eğitim hizmetleri kurulu, rehberlik ve araştırma merkezleri, okullar, kurumlar ve ailenin iş birliğiyle yürütülür.

Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu kimlerden oluşur?

Özel eğitim değerlendirme kurulunda yer almaktadır. RAM müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı ya da bölüm başkanı başkanlığında;

 • Özel Eğitim Hizmetleri Bölüm Başkanı
 • Psikolojik ölçme araçlarının kullanabilen bir rehber öğretmen
 • Görme, işitme, zihinsel engelliler sınıf öğretmenlerinden bir öğretmen
 • Bulunması halinde gezerek özel eğitim görevi yapan bir öğretmen
 • Bireyin velisi
 • Varsa; bir çocuk gelişimi ve eğitimcisinden oluşur.

Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu’nun görevleri nelerdir?

 • Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin eğitsel değerlendirme ve tanılamasını yapmak
 •  Bireyin eğitsel değerlendirme ve tanılanması sürecinde bireyin ailesini ve/veya okulu/kurumu, gerektiğinde tıbbî değerlendirme ile RAM’da yapılamaması durumunda psiko-sosyal değerlendirme için ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.
 •  Eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunu dikkate alarak birey için en az sınırlandırılmış eğitim ortamı ve özel eğitim hizmetine ilişkin öneride bulunmak.
 •  Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim planlarını hazırlamak.
 • İhtiyacı olan bireyin alacağı destek eğitimin türüne ve süresine karar vermek.
 • Eğitsel değerlendirme ve tanılaması yapılan bireyler için uygun eğitim ortamı, alacağı destek eğitim hizmeti ve eğitim planını içeren değerlendirme sonuçlarını Ek-1’de yer alan (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne yer alan)Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporunu düzenleyerek millî eğitim müdürlüklerinin onayına sunmak.
 •  Bireyin eğitsel değerlendirme ve tanılama sonuçları ile diğer bilgi ve belgelerinin yer aldığı özel eğitim değerlendirme dosyası oluşturmak
 •  Özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından verilen yerleştirme kararı doğrultusunda ilgili okul veya kurum ile iş birliği yaparak uygulamayı takip etmek.
 •  Bireyin uygun yerleştirilmediği durumlarda eğitsel değerlendirme ve tanılamayı tekrarlamak.
 •  Özel eğitim değerlendirme kurulu raporu doğrultusunda, yerleştirmenin yapıldığı okula/kuruma, özel eğitime ihtiyacı olan bireylere, eğitim planının uygulanması ve destek eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde görev alanlara ve aileye rehberlik etmek.
 •  Ailenin eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecine katılımını ve bilgilendirilmesini sağlamak.
 •  Ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda aile eğitim programları düzenlemek, diğer kurum ve kuruluşlarda düzenlenen aile eğitim programları hakkında aileyi bilgilendirmek.
 • Çıraklık ve mesleki eğitime devam etmek isteyen bireyleri; ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda sağlık kurulu raporunu da dikkate alarak uygun alanlara yönlendirmek ve bu kurumlara devam eden bireylerin izlenmesini sağlamak.
 •  Yükseköğrenime başvuracak özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin, meslek seçimi ile meslekler ve üniversiteler konusunda bilgilendirilmesini sağlamak

Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama nasıl yapılır?

Şema

Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde yapılan eğitsel değerlendirme ve tanılamalarda bireylerin; gerektiğinde Özürlü Sağlık Kurulu Raporu da dikkate alınarak ;

 • Engelinin türü,
 • Derecesi,
 • Eğitsel performansı,
 • Eğitsel durumları,
 • Destek eğitimden yararlanma durumları,
 • Zihinsel performansları,
 • Zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal gelişim özellikleri
 • Sosyo-ekonomik, kültürel ve aileye ait bilgileri doğrultusunda;  bireyin eğitsel değerlendirmesi ve tanılaması yapılarak Özel eğitim değerlendirme kurulu raporu düzenlenmektedir.)

Şema2

Özel Eğitim Hizmetleri Kuruluna yapılacak itirazlar nasıl yapılmalıdır?

 • Veli, eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yerleştirme kararlarının her birine birer defa olmak üzere, kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde itiraz edebilir.
 • Okul ve kurumlardaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu, okula/kuruma kayıt tarihinden itibaren en az 70 iş günlük izleme süreci sonunda öğrenciyle ilgili eğitsel değerlendirme ve tanılama ya da yerleştirme kararının uygun bulunmaması halinde yeniden değerlendirilmesi isteğiyle özel eğitim hizmetleri kuruluna itiraz edebilir.
 • Eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yerleştirme kararıyla ilgili özel eğitim hizmetleri kuruluna yapılacak itirazlar incelenerek en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Sonuç, veliye, okula/kuruma ve RAM’a yazılı olarak bildirilir.

Aşağıda bilgi alabileceğiniz web adresleri yer almaktadır